POLITICA ÎN DOMENIUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT CALITATE-MEDIU si SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

S.C. CARPATI PROIECT S.R.L. asigură clienţii săi că a implementat un sistem de management integrat, care are capabilitatea de a satisface cerinţele acestora, cerinţele legale si de reglementare precum şi ale organizaţiei proprii.

 

În acest sens, conducerea societăţii se concentrează din punct de vedere al calităţii pe urmatoarele aspecte:
- Abordarea bazată pe proces în dezvoltarea, implementarea, îmbunătăţirea eficienţei SMC în scopul creşterii satisfacţiei clientului prin îndeplinirea cerinţelor acestuia.
- Tratarea activităţilor derulate la nivel de proces.
- Identificarea proceselor, instituirea unui sistem de procese, stabilirea succesiunii şi interacţiunii dintre acestea, a legăturii dintre procesele individuale în cadrul sistemului de procese general.
- Conducerea controlată a proceselor.
- Monitorizarea / măsurarea funcţionării proceselor, analizarea şi stabilirea de măsuri de îmbunătăţire continuă a acestora.
- Documentarea, implementarea, menţinerea şi modernizarea Sistemului de management al calitatii în vederea măririi continue a eficacităţii acestuia.
- Determinarea criteriilor / metodelor care să asigure că procesele sunt eficace.
- Implementarea de acţiuni pentru realizarea rezultatelor planificate.
- Abordarea selectivă a proceselor şi tratarea cu prioritate a proceselor funcţie de impactul avut privind valoarea adăugată.
- Monitorizarea satisfacţiei clientului, îmbunătăţirea continuă a eficienţei SMC în scopul creşterii continue a satisfacţiei acestuia.
- Îndeplinirea cerinţelor clientului, evaluarea informaţiilor privind percepţia acestuia, privind modul în care societatea a asigurat satisfacţia lui.


In domeniul calitatii, deviza noastra este : „TRADITIE - MODERNITATE - CALITATE „

 

Pentru atingerea obiectivelor cu privire la protecţia mediului, conducerea organizaţiei consideră că eforturile tuturor angajaţilor trebuie să fie orientate constant în vederea
îndeplinirii şi respectării următoarelor angajamente:
- conformarea cu legile şi reglementările naţionale si europene de mediu, în vigoare, aplicabile organizaţiei noastre.
- prevenirea şi reducerea poluării generate de activităţile noastre, prin utilizarea celor mai bune tehnici la care avem acces şi prin planificarea măsurilor preventive;
- conservarea ambientului şi a resurselor naturale;
- promovarea tehnologiilor şi a materialelor prietenoase cu mediul, în toate activităţile desfăşurate;
- respectarea dreptului la o viaţă sănătoasă a comunităţii locale şi a propriilor angajaţi,
- îmbunătăţirea continuă a performanţelor, prin evaluarea periodică şi sistematică a eficienţei şi eficacităţii Sistemului de Management al Mediului.


Pentru atingerea obiectivelor cu privire la securitatea şi sănătatea în muncă a lucrătorilor noştri, angajaţii sunt protejaţi împotriva accidentelor şi îmbolnăvirilor profesionale, iar echipamentele tehnice şi/sau procesele tehnologice nu trebuie să constituie o ameninţare pentru mediul de lucru sau pentru comunitate.
Ne angajam sa luam masuri permanente in vederea prevenirii ranirilor si imbolnavirilor profesionale.
Principalele obiective ale politicii interne referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă pe care ne angajăm să le realizăm, sunt SMART (Sistematice, Măsurabile, Aplicabile şi Realizabile în Termen), după cum urmează:
- conformarea întocmai şi la timp cu legile şi reglementările de securitate şi sănătate în muncă în vigoare, aplicabile organizaţiei noastre .
- prevenirea şi reducerea factorilor de risc generate de activităţile şi serviciile noastre prin utilizarea celor mai bune tehnici la care avem acces şi planificarea măsurilor preventive;
- implementarea, funcţionarea şi îmbunătăţirea continuă a performanţelor referitoare la securitatea şi la sănătatea ocupaţională, prin evaluarea periodică a eficienţei sistemului de management al securităţii şi sănătăţii în muncă.
- evitarea generării deşeurilor şi îmbunătăţirea sistemului lor de gestionare, reciclarea şi eliminarea finală a deşeurilor;
- reducerea substanţelor poluante, în general, şi a consumului de utilităţi;
- instruirea personalului pentru operarea în condiţii de protecţie a mediului înconjurător;
- respectarea riguroasă a cerinţelor legislaţiei române, armonizate cu cele din UE. Managementul la vârf consultă, ascultă şi răspunde deschis aşteptărilor clienţilor noştri referitoare la aspectele legate de sănătatea şi securitatea în muncă si de mediu.

 

Oricine lucrează pentru organizaţia noastră este responsabil cu respectarea normelor şi procedurilor managementului integrat. Performanţa managementului integrat este un factor de succes al afacerii noastre pentru obţinerea cerintelor necesare pe planul competivităţii.
Suntem conştienţi că atingerea obiectivelor in domeniul sistemului de management integrat, în planul competivităţii se obţine numai prin creşterea responsabilităţii şi a nivelului instruirii adecvate a tuturor angajaţilor noştri şi totodată printr-o comunicare deschisă, permanentă şi nemijlocită cu beneficiarii noştri şi cu autorităţile responsabile.

 

Conducerea S.C. CARPATI PROIECT S.R.L. , prin analize permanente se asigură că politica sa în domeniul managementului integrat este revizuita, cunoscută şi este aplicată la nivelul întregii societăţi.

 

Cod F 82 Ed1, rev0

 

 

 

Director General Arh. Radu Calota

19.01.2012